Lagar och regler om tillgänglighet

De nya upphandlingslagarna innebär att större hänsyn ska tas till tillgänglighet än tidigare och upphandlande myndigheter är i vissa fall skyldiga att beakta tillgänglighet och alla användares behov. Det finns flera andra lagar och förordningar som omfattar tillgänglighet och som är viktiga att känna till vid upphandling.

Skyldighet för upphandlande myndigheter att säkerställa tillgänglighet

Av upphandlingslagarna framgår att tillgänglighet måste i vissa fall beaktas vid inköp. Det står att när det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med hänsyn till alla användares behov, däribland tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (LOU respektive LUF 9 kap 2 §). Detta gäller oavsett om det som ska upphandlas ska användas av allmänheten eller av personer som är anställda vid den upphandlande myndigheten. Skyldigheten innebär att i alla upphandlingar där kontraktsföremålet ska användas av fysiska personer ska varje myndighet göra en bedömning om det är relevant att ställa krav på tillgänglighet.

Undantag får göras, men endast om det finns särskilda skäl. Oavsett om en upphandlande myndighet väljer att använda denna undantagsbestämmelse eller inte är de särskilda bestämmelser som finns i speciallagstiftningen om krav på tillgänglighet vad gäller byggnadsverk eller inom kollektivtrafikområdet alltid tillämpliga.

Denna bestämmelse gäller vid upphandlingar över tröskelvärdet. Det framgår av 19 kap. 1 § LOU, där det står att upphandlingar vars värde beräknas understiga tröskelvärdet ska genomföras enligt de nationella upphandlingsreglerna i 19 kap LOU.

Vad gäller upphandling av koncessioner finns inte någon uttrycklig bestämmelse i LUK, men det framgår av författningskommentaren till (LUK 7 kap 1§) att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kan ingå i tekniska specifikationer. Hänsyn till tillgänglighet kan också ställas i form av tilldelningskriterier eller villkor för fullgörande av kontrakt.

Generella lagar och regler

Regeringsformen

I regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, står det att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av funktionshinder och verka för att alla människor uppnår delaktighet och jämlikhet i samhället (1 kap 2 § RF).

Svensk författningssamling (SFS 1 974:152) på Riksdagens webbplats

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller i Sverige sedan 2009 och den är vägledande för arbetet med att förverkliga mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Till konventionen har dess kommitté tagit fram en allmän kommentar för att hjälpa länderna att följa reglerna om tillgänglighet.

Allmän kommentar nr 2 - tillgänglighet (Myndigheten för delaktighets webbplats)
General comment No. 2 - Accessibilti (United Nations web)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Regeringens webbplats) 

Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken

Denna förordning föreskriver att alla statliga myndigheter ska arbeta för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheterna ska medverka till att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. I detta arbete ska myndigheterna göra inventeringar, upprätta handlingsplaner och åtgärda bristande tillgänglighet.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Funktionsnedsättning är en av de sju grunderna till diskriminering som räknas upp i diskrimineringslagen. När en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning är det diskriminering genom bristande tillgänglighet (1 kap. 4 § diskrimineringslagen). En myndighet eller företag som diskriminerar någon genom bristande tillgänglighet kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som utsatts (5 kap. 1 § diskrimineringslagen).

Bristande tillgänglighet (Diskrimineringsombudsmannens webbplats) 

 

Lag om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145)

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (2016:1146) 

Lag om upphandling av koncessioner (LUK) (2016:1147)

Senast uppdaterad:

Relaterad information