Livsmedel och måltidstjänster

English version

Livsmedelsproduktionen påverkar miljö och samhälle på många olika sätt från jord till bord. Jordbruket bidrar till utsläppen av växthusgaser i form av lustgas från odlad mark, koldioxid från mulljordar samt metan från idisslande djur. Jordbruket bidrar även till utsläppen genom användningen av fossila bränslen i form av diesel i traktorer, olja till spannmålstorkar och indirekt i tillverkningen av mineralgödsel och foder både i Sverige och utomlands. Andra negativa effekter av matens miljöpåverkan är övergödning, överfiskning och användning av kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer

Livsmedelsproduktion kan även påverka miljön positivt, till exempel landskapet och den biologiska mångfalden. 

Många självklara livsmedel i de offentliga köken odlas utanför Sverige, t.ex. kaffe, te, ris och frukt, vilket innebär att en del av måltidens påverkan uppstår utomlands, där sociala sociala aspekter av hållbarhet så som arbetares rättigheter och rimliga levnadslöner kan vara extra viktiga att ta hänsyn till.  

Hållbarhetskriterier under produktområde livsmedel ger stöd till upphandlande organisationer som vill bidra till att premiera produktion som uppfyller krav på exempelvis spårbarhet, minskad användning av naturfrämmande kemikalier, klimatanpassning av jordbruket, skydd av naturvärden, ökad biologisk mångfald, gott djurskydd, ansvarsfull antibiotikaanvändning, hållbart fiske och vattenbruk och social hänsyn . 

Det finns många kriterier för varje enskilt produktområde. Välj enbart de kriterier som uppfyller organisationens mål, som ger köken de produkter de vill beställa och som det finns resurser att följa upp. Kriterier finns för varor som kommer från konventionell produktion samt ekologisk produktion. Observera att det kan finnas begränsad marknadstillgång för både konventionella och ekologiska varor. Kriterierna kan användas vid upphandling av artiklar till egen verksamhet såväl som måltidstjänster som levereras av en upphandlad leverantör.