Om kriterierna

Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden. Kriterierna ska vara drivande vilket innebär att de är mer långtgående än lagstiftningen och tas fram i upp till tre nivåer; bas, avancerad och spjutspets.

Kvalitetssäkrad process

Kriterierna tas fram i en öppen och kvalitetssäkrad process i samarbete med expertgrupper. Expertgrupperna består av representanter från branschorganisationer, näringsliv, intresseorganisationer, stat, landsting och kommun. Detta gör kriterierna brett förankrade. Kriterierna ses över kontinuerligt för att följa bland annat den tekniska och juridiska utvecklingen på marknaden.
Läs mer om kriterieprocessen

Anpassad för offentlig upphandling

Kriteriearbete inleds med en förstudie där de viktigaste hållbarhetsaspekterna identifieras. Med vägledning av förstudien utarbetas sedan kriterier tillsammans med en expertgrupp. Där så är lämpligt används kriterier som ingår i miljömärkningar och kriterier för sociala hänsyn som utgångspunkt. De anpassas tillsammans med övrigt underlag för att fungera på bästa sätt i offentlig upphandling.

Kriterierna är avstämda mot Lagen om Offentlig Upphandling, EU-rätt och rättspraxis. De anpassas även efter de praktiska förutsättningar som gäller inom offentlig upphandling. Genom att involvera relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor redan i utvecklingsprocessen är kriterierna väl förankrade.

Så använder du kraven

Krav kan ställas på olika sätt i upphandlingsdokument:

  1. Kvalificeringskrav (obligatoriska krav på leverantören): Dessa krav ställs på leverantörens tekniska och yrkesmässiga förmåga och kapacitet.
  2. Teknisk specifikation (obligatoriska krav på varan/tjänsten/entreprenaden): Dessa krav beskriver upphandlingsföremålet och kan utformas som hänvisningar till standarder eller som funktions- eller prestandakrav.
  3. Tilldelningskriterier (utvärderingskriterier): Dessa kriterier ska användas för att fastställa vilket anbud som ska få kontraktet när tilldelningsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tillämpas.
  4. Särskilda kontraktsvillkor: Dessa krav ställs på leverantören eller produkten/tjänsten och är villkor som ska uppfyllas under kontraktets utförande.

Kraven utarbetas på olika nivåer och användaren avgör själv, med hjälp av tillgänglig marknadsinformation, ambition och behov vilken eller vilka nivåer som ska användas.
Läs mer om de olika kravnivåerna

Det är viktigt att använda kraven på rätt sätt, så tänk på att:

  • Välj nivå: Välj först bas-, avancerad eller spjutspetsnivå utifrån ambition, behov, resurser och önskemål i organisationen.
  • Välj krav: Välj ut de krav som tillhör den valda nivån för respektive produkt
  • Infoga kravet: Att infoga kravet rätt i det egna upphandlingsdokumentet innebär att använda hela det valda kravet utan att omformulera det
  • Ange hur svaret ska se ut: Ange om anbudsgivaren ska använda det eventuella svarsformulär som är framtaget tillsammans med kriterierna eller om svar ska ske på annat sätt. Ange vilka eventuella verifikat (bevismedel) som ska lämnas in, eller om dessa istället kommer att efterfrågas vid en eventuell uppföljning.

Kraven finns samlade i Kriteriebiblioteket och färdiga att hämta hem via vår kriterie-wizard. För de områden där upphandlingskriterier saknas kan den upphandlande organisationen formulera egna krav.
Till Kriteriebiblioteket
Ladda hem krav via kriterie-wizard
Läs mer om att utforma egna hållbarhetskrav

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Plantagen.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.