Introduktion till vårt stöd för städ

Fler och fler verksamhetsområden upphandlas istället för att drivas i egen regi. Det innebär utmaningar för de upphandlande myndigheterna bland annat när det gäller att identifiera sitt behov, ställa kvalitetskrav utifrån behovet och hur kvalitetskraven ska kontrolleras och följas upp.

Hur en organisation kan arbeta med medvetet beslutsfattande kan du läsa mer om här.

Ett av de största problemen när det gäller upphandling av städtjänster är att den upphandlande myndigheten fyller sitt upphandlingsdokument med allt för många krav. Man vill på detta sätt försöka säkerställa att rätt leverantör vinner. Problemet är dock att de krav som ställs i upphandlingen alltför sällan kontrolleras och följs upp, vilket skapar förutsättningar för osunda företag att ta sig in på marknaden. De osunda företagen räknar alltså med att kraven i upphandlingarna inte kommer att kontrolleras vilket gör att de kan lägga anbud med priser som är väldigt låga. De upphandlande myndigheterna ställer allt fler krav för att på detta sätt få bort de oseriösa leverantörerna. På det sättet skapas en ond cirkel. Till slut har vi en marknad där den leverantör som sneddar i hörnen mest vinner upphandlingar medan de seriösa leverantörerna försöker gissa sig till vilka krav som kommer följas upp och vilka som inte kommer att följas upp samtidigt som de upphandlande myndigheterna inte får den leverans som de har behov av. 

Medvetna beslut

För att komma tillrätta med problemen att få rätt leverantör krävs ett medvetet beslutsfattande hos de upphandlande myndigheterna. Vi har tagit fram tjänsteupphandlingsmodellen för att visa vilka beslut de upphandlande myndigheterna måste fatta i en upphandling av städtjänster. Dessa beslut måste tas av den som äger rätt resurser i organisationen. Frågan som sådan handlar därmed inte i första hand om upphandling, utan är en verksamhetsfråga som vilken som helst. Att fatta beslut i en tjänsteupphandling, till exempel som rör städ, är inte en engångsföreteelse utan behöver göras under hela upphandlingen och hela avtalsperioden. Det kan avse beslut om vilka resurser och kompetens som behövs för att kunna genomföra en bra upphandling och avtalsförvaltning, bedömning av anbudsgivarens kravuppfyllnad avseende ett specifikt kvalitetskrav i upphandlingen, hur ett dåligt städresultat ska hanteras under avtalsperioden, eller andra frågor.

Krav kopplat till resurser

Efter ett beslut om vilka resurser som ska finnas för förberedelse, upphandling och uppföljning måste detta kopplas till de krav som ställs i upphandlingen. Genom att använda rätt mängd resurser kommer alla aktiviteter, inklusive den viktiga uppföljningen att kunna ske. Alla krav som ställs följs upp och det övertag en oseriös leverantör har tas bort.
Läs mer om vår tjänsteupphandlingsmodell.

Utöver frågorna om beslutsfattande behövs stöd för att hantera onormalt låga anbud för att kunna identifiera och diskvalificera de anbud som har alltför låga priser.
Ta del av vårt stöd för hur man kan hantera onormalt låga anbud

Genom detta första stödpaket vill vi ge mod till de upphandlande myndigheterna att genomföra upphandlingar som tillgodoser behoven och som skapar förutsättningar för en god relation med den leverantör som vinner. Upphandlande myndighet måste vara beredd att ta svåra beslut under hela inköpsprocessen. Vi vill också ge leverantörerna mod att räkna rätt och att veta att de upphandlande myndigheterna också tar ansvar för sin affär.

Senast uppdaterad:

Relaterad information