Varför städar vi?

Offentliga miljöer måste städas för att förbättra arbetsmiljön för personalen, förhindra allergi och smittspridning samt bidra till underhåll av fastigheten och lokalerna.

Arbetsmiljön

Arbetsmiljön på våra arbetsplatser är kopplad till många parametrar; inredning, lokalernas utformning, ventilation, möblering med flera. Välstädade och rena lokaler påverkar i lika stor omfattning på ett positivt sätt som motsatsen gör på ett negativt sätt. Att planera sin städentreprenad med arbetsmiljö i fokus skapar rätt ingång från start.

Allergi och smittspridning

Genom att städa minskas en rad föroreningar från inomhusmiljön. Damm kan innehålla många olika ämnen som kan påverka människors hälsa negativt. Mögel, kvalster, bakterier och virus, pollen, pälsdjursallergen, hudflagor, fibrer från textilier, partiklar från tvättmedel med mera. En stor del av de pälsdjursallergen som finns i en skola för barnen med sig i sina kläder.

Även olika kemiska ämnen som kan vara negativa för hälsan finns bundna till dammpartiklarna, till exempel hormonstörande ämnen som mjukgörare i plaster och flamskyddsmedel från elektronik och textilier. Både det luftburna dammet och det som finns på golv, hyllor, armaturer m.m. har betydelse för inomhusmiljön. Luftburet damm, som inte ventileras bort, deponeras på ytor i lokalen, virvlas upp och blir inandningsbart igen vid aktiviteter i rummet. Bristfällig städning kan orsaka kliande ögon, irriterade slemhinnor och allmän trötthet.

Personer med astma, allergi och annan överkänslighet kan få förvärrade besvär i lokaler med dålig städning. Även risken att drabbas av infektioner påverkas av faktorer som damm och dålig luftkvalitet. Överallt där människor vistas finns risken för smittspridning. Smittorna kan vara av olika karaktär och vara olika kritiska beroende på verksamhet. Det kan vara allt ifrån enkla förkylningar till svår magsjuka. Generellt så ökar risken för smittspridning ju fler individer som vistas inom samma utrymme.

Vid planering av tjänsten bör särskild hänsyn tas till detta bland annat genom kravställning om städning av ytor som man tar i ofta, så kallade tagytor, såsom dörrhandtag, kranar, dörrposter och lysknappar. Samtidigt bör organisationen hantera egna åtgärder för att minska smittspridning så att leverantörens insatser tillsammans med egna insatser får mesta möjliga effekt. När städtjänster för städning på exempelvis sjukhus ska upphandlas gäller helt andra krav vad gäller hygien och smittspridning.

Underhåll av fastigheten och lokalerna

Rätt underhåll av golv och väggar är en del av det totala underhållet av fastigheten. Olika golvtyper ska underhållas olika och om de inte underhålls rätt fördyras fastighetsunderhållet.

Miljöbalken

I den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken, finns regler om hälsoskydd för att skydda människors hälsa från olägenhet. Inomhusmiljön kan påverka människors hälsa negativt. Till exempel kan en dammig miljö påverka dem som vistas där på ett negativt sätt. Skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och ska ha rutiner och regler för att undvika att elevernas hälsa påverkas negativt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar