Möjligheter att lämna statsstöd

Kommuner och regioner får i vissa fall lämna statsstöd. Då måste de tillämpa statsstöds­reglerna. Upphandlings­myndigheten ger allmän vägledning om hur statsstöd kan utformas enligt statsstöds­reglerna.

Kommuners och regioners befogenhet att lämna statsstöd

Statsstöd påverkar enskildas rättigheter och är en form av offentlig maktutövning. Vilka typer av statsstöd som kommuner och regioner får lämna – om det är möjligt enligt statsstödsreglerna – anges i de svenska lagar och regler som styr kompetensfördelningen mellan stat, kommun och region. Det handlar främst om kommunallagen och lagen om vissa kommunala befogenheter.

Kommunallagen
Lagen om vissa kommunala befogenheter

Statsstödsregelverket påverkar inte fördelningen av ansvar mellan stat, kommun och region i Sverige. Statsstödsreglerna kan därför inte ge svenska kommuner och regioner större möjligheter att lämna statsstöd än vad som anges i till exempel kommunallagen. Kommuner och regioner får alltså inte lämna statsstöd bara för att det skulle vara möjligt för riksdagen eller regeringen att göra det. En kommun eller en region ska därför först ta ställning till vad de får göra enligt bestämmelserna i exempelvis kommunallagen och upphandlingslagstiftningen, innan de överväger om det är möjligt att lämna ett stöd enligt statsstödsreglerna.

Kommuner och regioner kan lämna stöd enligt kommunallagens regler. Enligt kommunallagen ska kommunal verksamhet vara av allmänt intresse i kommunen. Kommunallagen begränsar kommunernas och även regionernas möjligheter att lämna stöd till företag som inte drivs i egen regi av kommunen. Stöd till företag får ges om det allmänt främjar näringslivet i kommunen eller om det finns synnerliga skäl. Kommunerna och regionerna har alltså större möjligheter att lämna statsstöd till den egna verksamheten än till andra verksamheter (företag med mera). Upphandlingsmyndigheten ger vägledning avseende statsstöd och upphandling. Vi ger inte vägledning om hur kommunallagen eller andra bestämmelser som kan påverka kommuner och regioners möjlighet att ge stöd ska tillämpas.

Kommunal befogenhet och finansiering som kan vara statsstöd.png

Klicka på bilden för att öppna den i större format.

För att öka kunskapen om hur kommuner och regioner kan tillämpa statsstödsreglerna och lämna statsstöd i enlighet med statsstödsreglerna publicerar vi en förteckning över svenska kommunala och regionala statsstöd. I förteckningen finns främst information och länkar till beslut som Europeiska kommissionen har publicerat samt till vissa domstolsavgöranden. Förteckningen innehåller exempel på statsstöd som kommuner eller regioner har beslutat om till regionala flygplatser, filmproduktion, bredbandsinfrastruktur och idrottsinfrastruktur.

Upphandlingsmyndighetens förteckning över svenska kommunala och regionala statsstöd

I lagen om regionalt utvecklingsansvar finns det regler som styr regionernas (och Gotland kommun) möjligheter att lämna stöd till företag. Tillväxtverket har information om regionala företagsstöd på sin webbplats. Regionerna kan alltså tillämpa de förordningar (så kallade stödordningar) som regeringen har utformat och som gäller för exempelvis regionala utvecklingsmedel.

Lagen om regionalt utvecklingsansvar
Tillväxtverkets webbsida om regionala företagsstöd

Möjligheterna att lämna nytt stöd enligt statsstödsreglerna

Det är förbjudet att bevilja ett nytt statsstöd (genomförandeförbudet) om inte kommissionen har godkänt det eller om stödet utformats enligt vissa undantagsregler. Statsstöd som redan har godkänts kallas befintligt stöd. Mer om vad ett befintligt stöd är går att läsa här:

Genomförandeförbudet
Rättsliga förutsättningar att lämna statsstöd

Om alla statsstödskriterier är uppfyllda och det är fråga om ett statsstöd som inte kan lämnas enligt villkoren i någon förordning om de minimis-stöd får statsstöd bara lämnas om:

  1. stödet omfattas av ett gruppundantag
  2. stödet omfattas av SGEI-beslutet
  3. stödet har godkänts av kommissionen.

Vad är ett statsstöd?
Förordningar om stöd av mindre betydelse

Stöd som omfattas av ett gruppundantag

Det går att lämna många typer av statsstöd så länge som villkoren i kommissionens gruppundantag uppfylls. Gruppundantag är särskilda förordningar som kommissionen beslutat. Dessa förordningar kallas gruppundantag eftersom de undantar vissa grupper av stöd från förbudet mot att lämna stöd utan att kommissionen lämnat ett förhandsgodkännande (genomförandeförbudet).

Gruppundantagen gör det möjligt att lämna stöd på ett enklare och snabbare sätt. Genom att tillämpa ett gruppundantag kan stödgivaren undvika många månaders (i vissa fall års) arbete med att ta fram och diskutera underlag till en statsstödsanmälan med kommissionen (anmälan/notifiering enligt artikel 108 EUF-fördraget). En kommun eller region som vill utforma ett nytt statsstöd bör därför överväga om det är möjligt att tillämpa villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen innan en anmälan till kommissionen övervägs.

Mer om den allmänna gruppundantagsförordningen och hur kommuner och regioner bör göra om de tillämpar den

Stöd som omfattas av kommissionens SGEI-beslut

När kommuner och regioner finansierar konkurrensutsatta allmännyttiga tjänster, så kallade tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (på engelska Services of General Economic Interest, SGEI), finns det rättspraxis som ger vägledning vid bedömningen om finansieringen är ett statsstöd eller ej (se Altmarkkriterierna och SGEI de-minimis). När finansiering av allmännyttiga tjänster, så kallade tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, är statsstöd finns särskilda regler som kan följas för att sådant statsstöd ska undantas från förbudet mot statligt stöd. I första hand bör en kommun eller region som överväger att lämna sådant stöd använda SGEI-beslutet (kommissionens beslut 2012/21/EU). I likhet med vad som gäller vid tillämpningen av gruppundantagen kan kommuner och regioner genom att följa villkoren i SGEI-beslutet lämna statsstöd utan att göra en statsstödsanmälan till kommissionen.

 Hur lämnar en kommun eller region stöd enligt SGEI-beslutet
Villkoren i SGEI-beslutet

Stöd som godkänts av kommissionen efter anmälan

Det är endast kommissionen som får godkänna statsstöd och reglerna för statsstöd innehåller särskilda föreskrifter för hur medlemsstaterna kan kontakta kommissionen. I Sverige är det bara regeringen som kan kontakta kommissionen. Även om kommuner och regioner inte själva får sköta de direkta kontakterna med kommissionen måste de följa statsstödsreglerna. En kommun eller region som planerar att införa ett nytt statsstöd måste därför både ha kunskaper om regelverket och en plan för hur de följer kraven som följer av regelverket.

En kommun eller en region som vill lämna ett statsstöd enligt andra villkor än de som finns i ett gällande gruppundantag måste kontakta regeringen som i sin tur anmäler det planerade stödet till kommissionen. För de vanligaste typerna av statsstöd har kommissionen beslutat om riktlinjer eller ramverk som klargör vad kommissionen betraktar som statsstöd inom ett visst område och hur statsstöd ska utformas för att kunna godkännas av kommissionen.

Hur kommuner och regioner kan agera om de vill att kommissionen ska godkänna ett statsstöd som lämnas enligt andra villkor än de som finns i ett gruppundantag

Rättsliga förutsättningar för kommissionens statsstödsbedömning

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar